Lider sa Papel

Bilang isang student leader, may kanya-kanya tayong rason kung bakit natin piniling maluklok sa puwesto at manguna sa pagsisilbi. Ang ilan, marahil, ay para makalikom ng mga mga kasanayang maghuhulma sa intelektwal at personal na kakayahan. Ang iba, gustong makasalamuha ng iba’t ibang tao o makabuo ng pagkakaibigan sa labas ng apat na sulok ng silid-aralan. […]